آن چه باشد که پشت خم دارد صد منی را به پشت برداردوزن او نیستخود به صد مثقالپرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است؟

آن چه باشد که پشت خم دارد صد منی را به پشت برداردوزن او نیستخود به صد مثقالپرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی