عملیات والفجر 8 در کدام منطقه بود

عملیات والفجر 8 در کدام منطقه بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی