کدام حیوان قادر.به تشخیص بیماری سرطان مثانه از طریق بوییدن ادرار بیماران هستند.

کدام حیوان قادر.به تشخیص بیماری سرطان مثانه از طریق بوییدن ادرار بیماران هستند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی