این بیت از کدام شاعر است؟گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر اید گفتم که ماه من شو گفتا اگر بر اید

این بیت از کدام شاعر است؟گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر اید گفتم که ماه من شو گفتا اگر بر اید

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی