درخت \\"زلکوا\\" به طور متوسط در روز چقدر آب جذب می کند؟

درخت \\"زلکوا\\" به طور متوسط در روز چقدر آب جذب می کند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی