- بلندترین کلمه در قرآن کدام است؟

- بلندترین کلمه در قرآن کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی