كدام گزينه معني درستي دارد؟

كدام گزينه معني درستي دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی