اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم تقریباً چند کیلومتر می شود .؟؟

اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم تقریباً چند کیلومتر می شود .؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی