خشم وغضب،خردرا تباه کندوانسان را از دوستی دور دارد.این سخن از کیست؟

خشم وغضب،خردرا تباه کندوانسان را از دوستی دور دارد.این سخن از کیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی