غده هاي ديواره ي لوله هاي تنفسي كدام ماده را ترشح مي كنند ؟

غده هاي ديواره ي لوله هاي تنفسي كدام ماده را ترشح مي كنند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی