به کدام شهر \\"شهر خوشه های طلایی\\" میگویند؟

به کدام شهر \\"شهر خوشه های طلایی\\" میگویند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی