\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"کاخ آپادانا\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" در کدام شهر قرار دارد؟؟

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"کاخ آپادانا\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" در کدام شهر قرار دارد؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی