جريان الكتريسيته را...............برقرار ميكنند.

جريان الكتريسيته را...............برقرار ميكنند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی