سنائي متوفي چه سالي است ونخستين بار چه چيزي را وارد شعر كرد ؟

سنائي متوفي چه سالي است ونخستين بار چه چيزي را وارد شعر كرد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی