كدام يك از مزاياي سيستم فايل NTFS به FAT32 نيست؟ (محمديزد)

كدام يك از مزاياي سيستم فايل NTFS به FAT32 نيست؟ (محمديزد)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی