مثل آب پاکی روی دست کسی ریختن چه مفهومی دارد

مثل آب پاکی روی دست کسی ریختن چه مفهومی دارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی