کدام دسته از صفات ،جزء صفات ثبوتی هستند؟

کدام دسته از صفات ،جزء صفات ثبوتی هستند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی