عامل شارش بارالکتریکی ازیک جسم به جسم دیگر.....است

عامل شارش بارالکتریکی ازیک جسم به جسم دیگر.....است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی