عامل شارش بارالکتریکی ازیک جسم به جسم دیگر.....است

عامل شارش بارالکتریکی ازیک جسم به جسم دیگر.....است

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اختلاف پتانسیل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی