بر اساس آيه 37 سوره ابراهيم «فَاجْعَلْ أَفِْدَةً مِّنَ النَّاسِ تهَْوِى إِلَيهِْم‏» حضرت ابراهيم(ع) به هنگام باز‌سا

بر اساس آيه 37 سوره ابراهيم «فَاجْعَلْ أَفِْدَةً مِّنَ النَّاسِ تهَْوِى إِلَيهِْم‏» حضرت ابراهيم(ع) به هنگام باز‌سا

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی