کوه های آلپ در سال حدوداً چند سانتی متر به ارتفاعشان اضافه میشود ؟

کوه های آلپ در سال حدوداً چند سانتی متر به ارتفاعشان اضافه میشود ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی