در جدول مندلیف مس را با چه نمادی نشان میدهند؟

در جدول مندلیف مس را با چه نمادی نشان میدهند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی