کدام فلز رسانایی بیشتری نسبت به بقیه دارد‏?

کدام فلز رسانایی بیشتری نسبت به بقیه دارد‏?

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی