این شعر از کیست؟؟من تمنّا کردم که تو با من باشی تو به من گفتی: - هرگز، هرگز ... پاسخی سخت و درشت و مرا غصۀ این

این شعر از کیست؟؟من تمنّا کردم که تو با من باشی تو به من گفتی: - هرگز، هرگز ... پاسخی سخت و درشت و مرا غصۀ این

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی