اولين وسيله سنگي ساخته شده توسط بشر؟*ملكه*

اولين وسيله سنگي ساخته شده توسط بشر؟*ملكه*

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی