کدام یک از گیاهان زیر کاهش دهنده ی تعرق می باشد؟

کدام یک از گیاهان زیر کاهش دهنده ی تعرق می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی