آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

تاکنون 36 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • چشمها (24 نفر)
  • پا (12 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی