این بیت از کیست(فاش میگویم و از گفته ی خود دل شادم بنده ی عشقمو از هر دو جهان ازادم)

این بیت از کیست(فاش میگویم و از گفته ی خود دل شادم بنده ی عشقمو از هر دو جهان ازادم)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی