5 كلاغ روي درختي نشسته اند 3تا از انها درشرف پرواز هستند حال چ تعداد كلاغ روي درخت بافي ميماند؟

5 كلاغ روي درختي نشسته اند 3تا از انها درشرف پرواز هستند حال چ تعداد كلاغ روي درخت بافي ميماند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی