دومین تولید کننده انجیر جهان کدام کشور است؟

دومین تولید کننده انجیر جهان کدام کشور است؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فرانسه (2 نفر)
  • ژاپن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی