نیوتون..... کسی بود که جزر و مد را حاصل از نیروی ماه دانست.

نیوتون..... کسی بود که جزر و مد را حاصل از نیروی ماه دانست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی