شعر /خمی که ابری شوخ تو در کمان انداخت/به قصد خون من زار ناتوان انداخت.از کیست؟ .

شعر /خمی که ابری شوخ تو در کمان انداخت/به قصد خون من زار ناتوان انداخت.از کیست؟ .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی