حضرت امام (ره)چه کشوری را تروریست بالذات معرفی میکند؟

حضرت امام (ره)چه کشوری را تروریست بالذات معرفی میکند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آمریکا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی