اولین مردمانی که مس را کشف کردند..........بودند.

اولین مردمانی که مس را کشف کردند..........بودند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی