قطار برقی به سمت شمال حرکت می کند وزش باد به سمت جنوب است دود این قطار به کدام سمت میرود؟

قطار برقی به سمت شمال حرکت می کند وزش باد به سمت جنوب است دود این قطار به کدام سمت میرود؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اصلا دود ندارد (3 نفر)
  • شمال (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی