سخن مرد میزان سنجش عقل اوست.

سخن مرد میزان سنجش عقل اوست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی