(اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی) این جمله از کیست؟

(اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی) این جمله از کیست؟

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لارنس استرن (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی