در کدام کشور قانون تک فرزندی وضع شده بود؟

در کدام کشور قانون تک فرزندی وضع شده بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی