عاقبت و اینده___________ تاریک است.

عاقبت و اینده___________ تاریک است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی