وقتی شیشه می شکند، ترک های آن باسرعت ...... در ساعت حرکت می کنند.mina72

وقتی شیشه می شکند، ترک های آن باسرعت ...... در ساعت حرکت می کنند.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی