ضرب المثل: کار ،جوهر مرد است

ضرب المثل: کار ،جوهر مرد است

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کوشش و تلاش مرد را مقاوم و آبدیده میسازد) (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی