درسوره 2 آيه 276ازقرآن اشاره به نارضایتی خداازچه کسانی شده؟

درسوره 2 آيه 276ازقرآن اشاره به نارضایتی خداازچه کسانی شده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی