لطیف ترین پنبه جهان را کدام کشور تولید میکند؟

لطیف ترین پنبه جهان را کدام کشور تولید میکند؟

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مصر (12 نفر)
  • هند (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی