چهره ی سیاسی ی کودتای سیاه چه کسی بود؟

چهره ی سیاسی ی کودتای سیاه چه کسی بود؟

تاکنون 10 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قوام السلطنه (6 نفر)
  • وثوق الدوله (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی