فیلسوف نالان لقب کیست؟(سامان0097

فیلسوف نالان لقب کیست؟(سامان0097

تاکنون 37 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • هرقلیطوس (25 نفر)
  • ارسطو (12 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی