کدام ماه میلادی به عنوان گرمترین ماه قرن لقب گرفت؟

کدام ماه میلادی به عنوان گرمترین ماه قرن لقب گرفت؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی