چند درصد سطح گرینلند را یخ پوشانده است؟

چند درصد سطح گرینلند را یخ پوشانده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی