مزرعه داری 15 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز 8 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

مزرعه داری 15 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز 8 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی