اگر یه رادیکال فرجه نداشته باشه فرجه اش چنده ؟

اگر یه رادیکال فرجه نداشته باشه فرجه اش چنده ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فرجه اش 2 می شود (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی