معنی واژه تمتع کدام گزینه است؟

معنی واژه تمتع کدام گزینه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی