کوچک ترین ماهی جهان در............ است که 9 میلی متر طول و 6 میلی گرم وزن دارد

کوچک ترین ماهی جهان در............ است که 9 میلی متر طول و 6 میلی گرم وزن دارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی